JC Repair – Veenendaal

Algemene voorwaarden

 

1.Begrippen

1.1 JC Repair is gecreëerd met als doel het repareren van kapotte smartphones en tablets.
1.2 In deze algemene voorwaarden wordt onder JC Repair mede begrepen alle in haar dienst zijnde werknemers.
1.3 In deze algemene voorwaarden wordt onder klant verstaan: een natuurlijk of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van JC Repair.
1.4 In deze algemene voorwaarden wordt onder diensten verstaan: de door JC Repair uitgevoerde werkzaamheden zoals maar niet uitsluitend het repareren van producten en het afhalen of bezorgen van deze producten.
1.5 In deze algemene voorwaarden wordt onder producten verstaan: door klanten ter reparatie afgegeven apparatuur zoals maar niet uitsluitend smartphones en tablets.
1.6 In deze algemene voorwaarden wordt onder originele onderdelen verstaan: zowel nieuwe originele onderdelen als onderdelen gehaald uit originele apparatuur.
1.7 In deze algemene voorwaarden wordt onder website verstaan: www.jcrepair.nl

 

  1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen JC Repair en een wederpartij waarop JC Repair deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met JC Repair overeen zijn gekomen.

2.3 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

 

  1. Overeenkomst

3.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat een offerte of aanbod van JC Repair door de klant wordt geaccepteerd.
3.2 Als bij onderzoek blijkt dat de prijs van de reparatie hoger zal zijn dan de kostenraming zoals vermeld op de afgifte bon, dan wordt aan de klant gevraagd of de klant het product voor die hogere prijs wil laten repareren. In dat geval vindt de reparatie pas plaats na toestemming van de klant.

3.3 Wanneer de afgifte bon geen kostenraming vermeldt en de prijs pas na onderzoek kan worden vastgesteld, dan wordt aan de klant gevraagd of hij het product voor die prijs wil laten repareren. Ook in dat geval vindt de reparatie pas plaats na toestemming van de klant.

3.4 De klant kan evenwel afzien van verdere dienstverlening door JC Repair en betaalt dan de onderzoekskosten zoals vermeld op de afgifte bon. JC Repair stelt vervolgens het product weer ter beschikking aan de klant in de staat waarin JC Repair het geeft ontvangen
3.5 Indien een klant de opdracht wenst te annuleren tijdens de overeenkomst, kan dit alleen voor het deel van de werkzaamheden die nog niet zijn verricht.

 

  1. Uitvoering van Diensten

4.1 Klanten met een afspraak gaan voor op klanten zonder afspraak.
4.2 Bij afgifte van het product kan JC Repair vragen om de toegangscode om bepaalde functies te testen. Indien een klant deze toegangscode geeft, geeft hij daarmee toestemming om JC Repair gebruik te laten maken van deze code om functies te testen.
4.3 JC Repair heeft het recht het product terug te zetten naar de oorspronkelijke fabrieksinstellingen.
4.4 De klant is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste gegevens aan JC Repair.
4.5 JC Repair probeert voor haar reparaties gebruik van te maken van originele onderdelen, lukt dit niet dan wordt er gebruik gemaakt van onderdelen van de hoogst haalbare kwaliteit.
4.6 JC Repair heeft het recht derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar diensten.
4.7 JC Repair probeert reparaties binnen een uur uit te voeren.

4.8 Indien de reparatie door derden moet worden uitgevoerd, dan wel levering van onderdelen door derden reparatie onmogelijk maakt binnen de opgegeven tijd, dan wordt de klant hiervan vooraf op de hoogte gebracht en kan deze JC Repair niet houden aan de opgegeven repartietijd.
4.8 Indien na drie achtereenvolgende schriftelijke mededelingen – waarvan de laatste per brief post – van JC Repair aan de klant dat het product gereed is, de klant gedurende een periode van drie maanden heeft nagelaten het product op te halen, is de ondernemer bevoegd het product te verkopen en het hem verschuldigde op de opbrengst te verhalen.

 

  1. Garantie, kosten en betaling

5.1 Na reparatie door JC Repair heeft de klant drie (3) maanden garantie op het gerepareerde product en de bij reparatie gemonteerde onderdelen. Deze garantie geldt niet voor barsten in het glas of lcd, valschade of waterschade.
5.2 Hoewel JC Repair gebruik maakt van originele onderdelen, kan JC Repair niet garanderen dat de fabrieksgarantie op het product geldig blijft.
5.3 Indien het niet lukt om het product te repareren hoeft de klant hier niet voor te betalen. In het geval van waterschade worden er wel onderzoekskosten in rekening gebracht.
5.4 De kosten voor reparatie zijn de kosten zoals weergegeven op de website van JC Repair.
5.5 Deze kosten dienen door klanten in de winkel direct te worden voldaan bij het ophalen van het product. Zakelijke klanten kunnen betalen op rekening.
5.6 Telefoons die door fabrikant waterdicht worden geproduceerd kunnen na een reparatie deze waterdichtheid verliezen. Na een reparatie is JC Repair niet aansprakelijk voor de waterdichtheid van een toestel.

5.7 Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door JC Repair aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door JC Repair is aangegeven. JC Repair is gerechtigd om periodiek te factureren.

5.8Levering door JC Repair vindt in beginsel niet eerder plaats dan nadat het bedrag van de factuur volledig door of ten behoeve van de wederpartij is betaald. JC Repair kan hierop uitzonderingen maken voor vaste klanten en wanneer JC Repair dat vooraf uitdrukkelijk met de wederpartij overeen is gekomen. In dat geval dient betaling binnen 7 dagen na ontvangst van het product of levering van de dienst plaats te vinden.

5.9 Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd. In het geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen is de Wederpartij een rente verschuldigd van 1% per maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

5.10 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

 

  1. Offertes en aanbiedingen

6.1 Alle offertes en aanbiedingen van JC Repair zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

6.2 JC Repair kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

6.3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis-en verblijf-, verzend en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

6.4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is JC Repair daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij JC Repair anders aangeeft.

  1. Aansprakelijkheid

7.1 JC Repair heeft slechts een inspanningsverplichting ten opzichte van de klant. JC Repair kan dan ook nooit aansprakelijk worden gesteld voor het niet behalen van het gewenste resultaat.
7.2 Indien JC Repair toch aansprakelijk wordt gehouden, zal JC Repair uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door u opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van onze verplichtingen met betrekking tot onze diensten en deze is beperkt tot maximaal de factuurwaarde voor de reparatie van het product.
7.3 Alle aanspraken van de klant wegens tekortschieten aan de zijde van JC Repair vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij JC Repair binnen een termijn van zeven (7) dagen, nadat de klant bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.
7.4 JC Repair is nimmer aansprakelijk voor het verlies van data.
7.5 JC Repair is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting wegens de wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

7.6 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop JC Repair geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor JC Repair niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. JC Repair heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat JC Repair zijn verbintenis had moeten nakomen.

7.7 JC Repair kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

7.8 Indien JC Repair ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is JC Repair gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
7.9 In geval van totaal verlies van een product wordt de dagwaarde van dit product gehanteerd er wordt op dezelfde wijze als in artikel 7.6 vergoed tot een maximum van 250 Euro. In geen geval is JC Repair gehouden het product in zijn geheel te vervangen.

7.10Indien JC Repair aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

7.11JC Repair is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat JC Repair is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

7.12JC Repair is niet aansprakelijk voor letselschade welke het gevolg is van een gebrek aan het product.

7.13JC Repair is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

 

  1. Identiteit

8.1 JC Repair is in de KvK geregistreerd onder nummer 30184117. JC Repair draagt het volgende BTW-identificatienummer NL001521532B66. Verder is JC Repair statutair gevestigd aan Brouwersgracht 79, 3901 TK te Veenendaal, hetgeen eveneens het bezoekadres van JC Repair is.
8.2 JC Repair is per e-mail te bereiken via info@argonex.nl

 

  1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

9.1 Op de rechtsverhouding tussen JC Repair en haar Klanten is Nederlands recht van toepassing.
9.2 Alle geschillen die tussen JC Repair en haar klanten mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Amsterdam.